دانشگاه عدالت stamp
خانه
اهداف و وظايف
 بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمه

فن‌آوري‌ جديد، ضرورت‌ تحول‌ در كميت‌ و كيفيت‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شك‌، يكي‌ از مهمترين‌ منابعي‌ كه‌ امكان‌ دسترسي‌ سريع‌ و آسان‌ دانش‌ پژوهان‌ را به‌ تحقيقات‌ روز براي ‌رشته‌هاي‌ مختلف‌ علمي‌ فراهم‌ مي‌سازد، مجلات‌ دانشگاهي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ توسعه‌ و تكامل‌ كمي‌ و كيفي‌ تحقيقات‌ مدد مي‌رساند و زمينه‌ ساز حل‌ مشكلات‌ پيچيده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمي‌، حقوقي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و... خواهدبود

 اهداف‌ انتشارمجلات‌ علمي

1) ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، كارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

2)معرفي‌ دستاوردهاي‌ جديد پژوهشي‌ و ايجاد زمينه‌ تبادل‌ انديشه‌؛

3)ايجاد زمينة‌ همكاري‌ بيشتر بين‌ پژوهشگران‌‌؛ 

4) طرح‌ مسائل‌ علمي‌ نو و گسترش‌ مرزهاي‌ دانش‌؛

5)ايجاد روحيه‌ و انگيزه‌ تحقيق‌ در جامعه؛

6)كمك‌ به‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ مراكز آموزشي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و همچنين‌ ميان‌ پژوهشگران‌ وكارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها و تجربيات‌ و كسب‌ دستاوردهاي‌ تازه‌ علمي‌؛

7) كمك‌ به‌ مسأله‌يابي‌ و حل‌ مسائل‌ علمي‌، فني‌ در ارتباط‌ با تنگناهاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور.

 
 اركان‌ تشكيلاتي‌ مجلات‌
 

به‌ لحاظ‌ ساختار تشكيلاتي‌، هر يك‌ از مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ به‌ عنوان‌ زير مجموعه‌اي‌ از حوزه‌ اداره كل پژوهشي دانشگاه ‌محسوب‌ مي‌شود و داراي‌ اركان‌ زير است

 كه در ادامه هر يك از اين اركان معرفي مي گردد 

1- صاحب‌ امتياز (دانشگاه‌ عدالت)

2- مدير مسؤول

3- سردبير

4- مدير اجرايي   

  
 هيأت‌ تحريريه


وظايف‌ و اختيارات‌ صاحب‌ امتياز

الف‌: پيشنهاد تأسيس‌ يا انحلال‌ مجله

ب ‌: تعيين‌ سياست‌ها و اهداف‌ كلان

ج‌ : صدور حكم‌ انتصاب‌ سردبير مجلات 

د : پيشنهاد و معرفي‌ مدير مسؤول

هـ  : پيگيري‌ تأمين‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ مجلات 

مدير مسئول

نحوه انتخاب‌ مدير مسؤول‌ : 

 مدير مسؤول‌، به‌ پيشنهاد صاحب‌ امتياز وتصويب‌ نهايي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و با توجه‌ به‌ مسؤوليت‌هاي‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظيفه مي نمايد

 

 

وظايف‌ و اختيارات‌ مدير مسؤول‌
 

الف) مسؤوليت ‌تمامي ‌موارد حقوقي ‌مجله‌ و پاسخگويي ‌در مقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ وزارتي

ب) اجراي‌ سياست‌هاي‌ مصوب‌ از سوي‌ صاحب‌ امتياز

ج‌) نظارت‌ بر اجراي‌ مفاد آيين‌نامه‌ اجرايي‌ (اساسنامه‌) مجله

د) تأييد نهايي‌ مطالب‌ ارسالي‌ براي‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقي 

سردبير 

سردبير مجله‌، رئيس‌هيأت‌تحريريه‌ است‌ و مسؤوليت‌علمي‌مجله‌ را به‌ عهده‌ دارد و بر تمامي فرآيند ارزيابي، داوري و انتشار الكترونيكي  مقالات نظارت كامل دارد

وظايف‌ و اختيارات‌ سردبير

الف‌: تنظيم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا براي‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ تحريريه؛

 ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظيم‌ صورتجلسات‌ مربوط؛

  ج‌ : پيگيري‌ امور براي‌ انجام‌ مصوبات‌ هيأت‌ تحريريه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آنها؛

   د : سرپرستي‌ تشكيلات‌ اداري‌ مجله؛

  هـ : پيشنهاد نصب‌ مدير اجرايي‌ مجله‌ به‌ رئيس‌ دانشكدة‌ مربوط‌؛

  و : اجراي‌ سياست‌هاي‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌

  ز : تعيين‌ داوران‌ مقاله‌هااز طريق‌ طرح‌ در جلسات‌ هيأت‌ تحريريه‌؛  

 ح ‌: جمع‌ بندي‌ مقاله‌ ها و اخذ تأييديه‌ از هيأت‌ تحريريه؛

 ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ويراستار ادبي‌؛

 ي: ارسال‌ نسخه‌ نهايي‌ مجله‌ براي‌ تأييد مدير مسؤول؛

ك: برآورد هزينه‌ سالانه‌ مجله‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ مدير مسؤول؛

 ل‌ : نظارت‌ بر كليه‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزيع‌ و امور مشتركين‌ و غيره‌

 

 هيأت تحريريه
 

وظايف‌ و اختيارات‌ اعضاي‌ هيأت‌ تحريريه‌

الف‌: بررسي‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعي‌ سردبير و ساير پيشنهادهاي‌ رسيده‌؛

ب‌: تعيين‌ خط‌ مشي‌ و سياست‌ علمي‌ مجله‌ وضوابط‌ پذيرش‌ مقاله‌ها؛

ج‌: پيشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبير به‌ مدير مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضي‌؛

و: تدوين‌ دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر كيفيت‌ علمي‌ مجله‌؛

هـ: تعيين‌ اعتبار علمي‌ مقاله‌ از طريق‌ بررسي‌هاي‌ اوليه‌ و اظهارنظر داوران؛

و: تصميم‌گيري‌ درمورد ويرايش‌ مقاله‌ها؛

ز: پيشنهاد نوع‌ كاغذ، ابعاد، حروف‌ چيني‌، صحافي‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و ساير مسائل‌ تخصصي‌ به‌ شوراي‌ مجلات‌علمي‌ دانشگاه‌؛

 ح: تعيين‌ اولويت‌ در انتشار مقاله‌ها؛

 

مدير اجرائي 
 

وظايف و اختيارات مدير اجرايي

يكي از مهم ترين كارهاي مدير سامانه، بارگذاري و ويرايش تمامي اطلاعات سايت نشريه است كه بـا اسـتفاده از امكانـات مختلفي كه در سايت وجود دارد به انجام مي رسد. اين امكانات شامل تنظيمـات اصـلي و بارگـذاري محتـواي مطالب مختلف براي نمايش در صفحه اصلي است. هدر سايت، درباره نشريه، صاحب امتياز، بارگذاري راهنماي نويسندگان و داوران و همچنين ويرايش نامه هاي پيش فرض، بارگذاري اخبار و اطلاعات و تبليغات و همچنين ايجاد و ويرايش فرم داوري و سؤالات چك ليست بخشي از اين موارد است. 

-  مديراجرايي‌موظف‌ به‌پيگيري‌ كليه‌ امور اجرايي‌ مجله‌ كه‌ از سوي‌ سردبير به‌ او محول‌ مي‌شود، مي‌باشد.

- تمامي اختيارات تعيين وظايف، ورود اطلاعات و واگذاري نقش ها به افراد مختلف،  مديريت اطلاع  رساني و انجام تنظيمات اصلي سامانه نشريات توسط مدير سامانه انجام مي پذيرد. مدير سامانه مسيول مشخص كردن نقشها در سامانه است.

- پيگيري امور مربوط به ويراستاران، مترجمان و داوران مقالات شامل مراحل انتخاب افراد، ارسال مقالات و ثبت در پوشه هاي مربوطه، پيگيري مسائل مالي ويرايش، ترجمه و داوري مجلات و انجام مكاتبات مربوطه.

- نظارت بر روند اجرايي و اداري چاپ هشت نشريه دانشگاه

- بازبيني و تائيد نهايي نشريات قبل از چاپ نهايي با هماهنگي سردبيران و انتشارات دانشگاه و همچنين بازبيني نهايي نسخه نمونه چاپ شده با نظر سردبيران و متخصصان.

- ارتباط و هماهنگي با مراكز دانشگاهي داخلي و خارجي جهت تبادل (ارسال و دريافت) نشريات تخصصي و استفاده از نظرات صاحب نظران علمي در زمينه تخصصي هر نشريه.

-  ارتباط مستمر و تنگاتنگ با سردبيران نشريات و هماهنگي با مديران مسئول نشريات

- ثبت مقالاتي كه به دفتر مجله ارسال شده  و ارسال نامه هاي مربوط به دريافت آن.

-   ارجاع مقالات به سردبير جهت بررسي اوليه، در صورت تأييد اوليه تعيين داور.

- نوشتن يا تايپ نامه هاي داوري مربوط به مقالات و ارسال به داوران.

- تعيين و فهرست كردن مقالات شماره بعدي طبق تصميم¬گيري اعضاي كميته هيأت تحريريه

يكي از مهم ترين كارهاي مدير سامانه، بارگذاري و ويرايش تمامي اطلاعات سايت نشريه است كه بـا اسـتفاده از امكانـات مختلفي كه در سايت وجود دارد به انجام مي رسد. اين امكانات شامل تنظيمـات اصـلي و بارگـذاري محتـواي مطالب مختلف براي نمايش در صفحه اصلي است. هدر سايت، درباره نشريه، صاحب امتياز، بارگذاري راهنماي نويسندگان و داوران و همچنين ويرايش نامه هاي پيش فرض، بارگذاري اخبار و اطلاعات و تبليغات و همچنين ايجاد و ويرايش فرم داوري و سؤالات  

چك ليست بخشي از اين موارد است
 

نويسنده

نويسنده مي­تواند مقاله اي را در سامانه ثبت كرده و ارسال كند. همچنين اين امكان وجود دارد تا وضعيت مقاله را پيگيري كرده و از آخرين تصميم گيري در رابطه با مقاله اطلاع  پيدا كند.  كارشناس به عنوان مدير اجرايي نشريه، مقالات را دريافت كرده و پس از بررسي اوليه چنانچه با شرايط و ضوابط مجله انطباق داشته باشد، براي تعيين داور و تصميم گيري در اختيار سردبير قرار مي دهد

 
 داوري مقالها

الف‌: هيأت‌ تحريريه‌ از بين‌ مقاله‌هاي‌ رسيده‌، مقالات‌ واجد شرايط‌ را جهت‌ ارزيابي‌ براي‌  متخصصين‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ مي‌دارد.

داور مي­تواند نظر خود را در رابطه با مقالات ارائه كرده  و جزئيات فرم داوري مقالاتي كه خود داوري كرده است، مشاهده كند.

 هيأت‌ تحريريه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصميم‌ نهايي‌ را اتخاذ خواهد كرد.

 

رسم الخط و ويرايش
 

مقاله‌هاي‌ مندرج‌ در مجلات‌، بايستي‌ بر اساس‌ شيوه‌ نامه‌ تعيين‌ شده ‌از سوي‌ هيأت‌تحريريه‌ باشد.

مقاله‌هاي‌ هر مجله‌ بايستي‌ قبل‌ از چاپ‌، ويرايش‌ ادبي‌ شود

صفحه‌آرايي‌ و حروفچيني‌ مقاله‌ها، بايد در دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي‌ هر مجله‌ مشخص‌ باشد.

ويراستار ادبي وظيفه ويرايش مقالات را بر عهده دارد. مقالات كه ارزيابي آنها به اتمام رسيده  و مورد پذيرش قرار گرفته است پس از اصلاحات و بازنگري و تأييد نويسنده، براي آماده سازي جهت انتشار به ويراستار ادبي ارسال مي شود.

 صفحه آرا مقالات ويراستاري شده را بر اساس تنظيمات اصلي مجله صفحه آرايي كرده و به فرمت پي دي اف براي بارگذاري در سامانه ذخيره مي كند. ناشر وظيفه انتشار مقالات از قبل منتشرشده را در سامانه دارد. همچنين دوره و شماره مجلات جديد را  تعريف كرده  و مقالات نهايي شده را در سامانه بارگذاري كرده و انتشار مي دهد 

 صدور مجوز چاپ

مجله‌ آماده‌ براي‌ چاپ‌، پس‌ از تأييد مديرمسؤول‌، جهت‌ بررسي‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ به ‌مدير كل پژوهشي‌ دانشگاه ‌ارسال‌ مي‌شود تا دستور چاپ‌ گرديد.صادر  

تاریخ به روز رسانی: 2016/10/10
تعداد بازدید: 14024
دانشگاه عدالت © 1395. تمامی حقوق محفوظ است
Powered by DorsaPortal