FA EN AR
۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد
شرح وظایف

 معرفي اداره كل اداري مالي

اداره كل اداري مالي در راستاي كنترل و نظارت دقيق و مستـمر بركليه امور مالي و اداري ، ثبت و ضبط و انتقال كليـــــــه داراييـها، تاميــن نيروي انساني و تدوين و اجراي ضوابط مربــوط به كاركنـان، تاميــــن ملـــزومات و تجهيزات مورد نياز بـــــراي فعاليت هاي دانشگاه از اهميــت ويژه اي بــرخوردار است. ايـــن اداره در جهت نظـــم بخشيدن به مسايل مالي و اداري با تكيه بر قوانين و آييـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پيشبــــرد و پيشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه عدالت فعاليت نمايـــد. لذا اين اداره به طور كلي با تاكيد بر وظايف؛ ايجاد امكانات لازم و فضـاي مناسب و تجهيز فضاهــــاي آموزشـــي، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به كاركنـــان، تامين وتوزيع تجهيـــــزات، امور عمومي و رفـاه فعاليت مينمايد.
اداره كل اداري مالي با اتخاذ تصميمات مقتضي و با اعمال مديريت كارآمد و مؤثر نقدينگي و سرمايه در گردش و منابع و مصارف وجوه بر اساس دانش و علم چگونگي ضرورتهاي تامين مالي و با تركيب مطلوب و استفاده بهينه از دارائيها (مصارف وجوه) و اندوخته طرح و توسعه به استناد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي، ضمن حفظ كنترل ، انعطاف پذيري و پيش بيني و تدارك وجوه نقد كافي در راستاي بهينه سازي ساختار و تركيب دارائيها و بدهيها و اندوخته جهت تحقق سريع اهداف الهي دانشگاه قدم برداشته و با برنامه ريزي ، گردآوري ، بكارگيري و صرفه جوئي و مصرف بهنگام و صحيح وجوه در دسترس و نتيجتاً با افزايش كارآئي منابع مالي موجود و استفاده از آن در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و توليد علم و فناوري و فرهنگي و عمراني و انجام پرداخت هاي جاري و كمك مالي به دانشجويان و اعطاء انواع تسهيلات مالي و رفاهي به اعضاي هيات علمي و پرسنل ، ضمن حفظ كيفيت و گسترش كميت و امكانات و فضاي آموزشي و پژوهشي از وضعيت مالي مطلوب و رو به رشد و افزايش قدرت پرداخت به موقع بدهيها برخوردار بوده و توانسته است با توكل و به ياري خداوند رحمان و رحيم ضمن انجام مطلوب وظايف محوله با استفاده از منابع مالي و با اعمال روشهاي كنترل مديريتي و با صرفه جوئيهاي ضروري در هزينه هاي اداري و خدماتي و پشتيباني ، موجب تجهيز دانشگاه و گسترش كميت و ارتقاء كيفيت خدمات آموزش عالي گرديده و همواره با تركيب و به نسبت هاي مناسب ، مفيد و مؤثر هزينه هاي جاري وسرمايه اي بهترين نتايج حاصل از سرمايه گذاري در كليه فعاليت هاي دانشگاه را حاصل نموده و طبق ارزيابي هاي انجام شده با داشتن مديريت مالي مطلوب از گذشته تاكنون همواره يكي از موفق ترين اداره كل هاي دانشگاه عدالت بوده است.
شرح وظايف و اهم فعاليتهاي اداره كل اداري مالي
از جمله اهم اقدامات انجام شده توسط اين اداره كل علاوه بر تامين مالي و تهيه منابع براي مصارف بهينه عبارتند از:

تهيه و تدوين قوانين و مقررات اداري و نظارت بر حسن اجراي مقررات وضع شده

تأمين منابع انساني مورد نياز واحدهاي دانشگاه

اجراي دقيق سيستم حقوق و دستمزد هيات علمي و پرسنل و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي

اعطاي انواع تسهيلات مالي و رفاهي به اعضاي هيات علمي و پرسنل جهت تامين رفاه كاركنان و فراهم نمودن امكانات و زمينه هاي دريافت تسهيلات مالي و رفاهي از شبكه بانكي و مراكز برون دانشگاهي

اجراي به موقع ، دقيق و سريع دستور العمل هاي مالي و كوتاه نمودن دوره وصول مطالبات و افزايش سرعت واريز بدهيها با هدف جلب اعتماد عمومي به همكاري و همراهي با دانشگاه و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و اشتغال به تحصيل در آن

ثبت اموال خريداري شده

تشكيل كميته انضباطي در موقع ضروري بمنظور رسيدگي به جرايم انضباطي و تخلفات اداري كاركنان دانشگاه
شركت در جلسات هيأت رئيسه، كميسيون معاملات، كميته وام و …
صدور احكام استخدامي، ترفيعات، قراردادها و …
نظارت بر تهيه و تنظيم انواع بودجه واحد دانشگاهي از قبيل بودجه براي دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و همچنين بودجه هاي عملياتي و عمراني و پيش بيني درآمدها و بر آورد هزينه هاي هر يك و ارائه به رئيس واحد دانشگاهي
سازماندهي فعاليت مديريت هاي زير مجموعه و تقسيم كار بين آنان و تهيه گزارشات ادواري از نحوه كار ادارات مذكور براي مقام مافوق
افزايش امتيازات و ارتقاء درجه واحد به واحد بسيار بزرگ و انجام بررسي هاي لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهي با توجه به ضوابط مصوب تشكيلاتي و تهيه گزارش هاي مستند در اين مورد ضمن هماهنگي با دفتر تشكيلات و روشها .
پيش بيني برنامه آموزش نيروي انساني كاركنان و اعضاء هيأت علمي در صورت نياز و ارائه پيشنهادهاي لازم به رياست واحد دانشگاهي در اين مورد

جذب و نگهداري شايسته ترين افراد براي تكميل كادر پرسنلي واحد دانشگاهي با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلات مورد عمل
نظارت بر تهيه به موقع احتياجات واحد دانشگاهي از نظر ابزار كار اداري، فني و غيره
اداره امور خدماتي از قبيل نظافت ساختمان ها به طور منظم
مراقبت و نگهداري دستگاههاي مختلف تأسيساتي از قبيل حرارت مركزي، تلفن، آب، برق، كولر، و غيره و اعلام نقايص مربوط به اداره تأسيسات به منظور رفع نواقص
انجام امور مربوط به تعميرات جزئي، دستگاههاي مختلف تأسيساتي
دريافت و ثبت نامه هاي وارده و صادره از واحدهاي دانشگاهي، مؤسسات دولتي و مملكتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
تفكيك و توزيع نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها، دستورات كتبي اداري، دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده
و …

تاریخ به روز رسانی: 1395/04/06
تعداد بازدید: 11433
Powered by DorsaPortal